درباره علی حسنی

روزهایی که همرو خسته کرده بود و کسی امیدی برای ادامه دادن نداشت حرف همه این بود که با این اوضاع کسی نمی تونه از صفر شروع کنه یا باید بابات پولدار باشه یا باید با رانت و رابطه رشد کرد. ولی یه نفر حرفش با بقیه فرق داشت و نمی تونست با وضعیت زندگی […]