مصاحبه با علی حسنی

خلاقیت بخش جدایی ناپذیر کارآفرینی است کارآفرین کشورمان گفت: خلاقیت بخش جدایی ناپذیر از کارآفرینی است و تقلید جایی در این بخش ندارد. علی حسنی در گفت وگو با…. اظهار کرد: خلاقیت و ایده، بخشی جدانشدنی از کارآفرینی است. اگر ذهن ما خلاق نباشد تا بتونه فکر و راه جدیدی خلق کند عملا کار خاصی […]